پرتگاهی در مه

 
گلوی کلا غها
نویسنده : محمد رحمی زاد - ساعت 19:6 روز دوشنبه بیست و هشتم فروردین 1385
 
از  بهشت نیا مدم     مثل تو بهار

بویی نبردم چه برسد به آدم

از کدام قبیله ام       .سیا ه چه بختی بی خدا

آه.....من جا ماند ه ام یا

گذ شته ام و نمی دانم

یار گیر افتا ده در گلوی کلا غ شدم